Skip to main content

Vyhrajte letenky na Kanárské ostrovy!

Vyhrajte letenky na Kanárské ostrovy! Zapojte se do naší fotosoutěže a užijte si nezapomenutelný zážitek. 

V rámci kanárského festivalu v Praze (25. 5. 2024) jsme si pro vás připravili jedinečnou šanci na výhru letenek na Kanárské ostrovy. 

Více o události ZDE. 

Soutěž bude probíhat na Instagramu a losování výherce bude náhodné. 

Pravidla soutěže:

  1. Vyfoťte foto z Kanárského karnevalu: Pořiďte fotografii přímo na Ovocném trhu v Praze s vystaveným kostýmem královny karnevalu, nebo jiným prvkem souvisejícím s Kanárským karnevalem.
  2. V instagramových stories nebo v příspěvku označte @canariatravel.cz
  3. Sdílejte ve svých stories (po dobu 24 h) nebo v Ig příspěvku
  4. Sledujte Ig profil @canariatravel.cz

Soutěž probíhá 25. května 2023 od 11:00 do 18:00

 

Co můžete vyhrát?

Zpáteční letenky pro 2 osoby na Kanárské ostrovy

 

Losování výherce:

Výherce bude vylosován náhodně z účastníků, kteří splní všechna pravidla soutěže.

Losování proběhne následující den (26. května 2023) a výherce bude oznámen na Ig profilu @canariatravel.cz ve stories.

 

 

Obecné podmínky soutěže na sociální síti

1) Obecná ustanovení

a) Tyto obecné podmínky soutěže na vytvořenou podstránku soutěže letimnakanary.cz a sociální sítě (dále jen „Podmínky“) stanoví závazná práva a povinnosti účastníků soutěže na Instagramovém profilu https://www.instagram.com/canariatravel.cz (dále jen „Instagramový profil“).

b) Pořadatelem soutěže je Canaria Travel CZ s.r.o., se sídlem Horňátecká 481/5, Kobylisy, 182 00 Praha, IČO: 06304150, DIČ: CZ06304150 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279677 (dále jen „Pořadatel“).

2) Pravidla účasti v Soutěži

a) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, a to pouze jednou. Uvedením správných údajů požadovaných v obsahu souteže v souladu s těmito Podmínkami a Pravidly soutěže, jak jsou stanovena níže, se osoba stává účastníkem soutěže (dále jen „Účastník“) a vyjadřuje svůj souhlas s Podmínkami v aktuálním znění.

b) Pravidla účasti v konkrétní soutěži jsou stanovena v konkrétním Soutěžním příspěvku + přidané v tomto blokovém článku. Tato pravidla zpravidla zahrnují soutěžní úkol, označení ceny/cen pro vítěze soutěže a dobu trvání soutěže. V tomto případě se jedná o sdílení fotografií a videí z Kanárského karnevalu dne 25. 5. 2024 na svých sociálních sítích, podmínkou je označení a sledování Canaria Travel na IG profilu (dále jen „Pravidla soutěže“).

c) Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit dobu konání soutěže podle vlastního uvážení i bez předchozího oznámení.

3) Princip soutěže

a) Výhercem soutěže se stane Účastník, který neporuší žádným způsobem Podmínky a bude vybrán podle Pravidel soutěže. 

4) Cena

a) Výherní cena jsou zpáteční letenky na Kanárské ostrovy pro 2 os. (výběr ostrovu zvolí Canaria Travel)

5) Doba uchování údajů o účasti v Soutěži

a) Údaj o účasti Účastníka v Soutěži je Pořadatel oprávněn uchovávat po dobu od zahájení Soutěže do doby 1 roku po skončení této Soutěže. Po uplynutí této lhůty Pořadatel údaje o účasti Účastníka v Soutěži znehodnotí tak, aby je nebylo možné užít jakýmkoli způsobem. Tím nevzniká Pořadateli povinnost smazat Soutěžní příspěvek, včetně případného komentáře Účastníka na svém profilu na sociální síti. Účastník je však oprávněn svůj komentář kdykoli po vyhodnocení soutěže odstranit sám.

6) Podmínky udělení ceny a vyhodnocení Soutěže

a) Výhercem se stane Účastník, který bude vybrán podle Pravidel soutěže na sociálních sítích (dále jen „Výherce“). Soutěž může mít dle konkrétních Pravidel soutěže jednoho či více Výherců.

b) Pořadatel bude po vyhodnocení Soutěže Výherce informovat o výhře prostřednictvím zprávy na sociálních sítích. Bude také označen ve Stories Canaria Travel.

c) Právo na cenu Výherci zaniká v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek.

d) Ceny udělené ze strany Pořadatele jsou nepřenosné na jinou osobu. Na ceny není právní nárok. Není možná výměna ceny za hotovost, ani výměna za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty či služby.

e) Pořadatel si vyhrazuje právo určit náhradní ceny.

f) Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a Účastník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí. Pořadatel není povinen poskytovat vysvětlení svých rozhodnutí či postupů či o těchto rozhodnutích či postupech s Účastníkem jakkoli komunikovat.

8) Předání cen

a) Předání ceny se uskuteční zasláním na kontaktní email, či jiným způsobem na základě předchozí dohody.

b) Cena, která se vrátí Pořadateli, nebo která nemůže být předána Výherci (např. i z důvodu poskytnutí nesprávné emailové adresy, na kterou má být cena zaslána), bude u Pořadatele ponechána po dobu 5 (pěti) dní od doby, kdy byl výherce o výhře informován. Výherce je povinen v této lhůtě kontaktovat Pořadatele, aby si mohl výhru převzít. Pokud výherce v 5 (pěti denní) lhůtě Pořadatele nekontaktuje, nemá již dále Pořadatel povinnost výhru výherci poskytnout. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost a povinnost vůči osobě, která se o výhru včas nepřihlásila.

9) Odpovědnost Pořadatele

a) Odpovědnost Pořadatele za výsledky Soutěže je omezena těmito Podmínkami. Pořadatel není vázán při vyhodnocení Soutěže žádným názorem, podnětem či připomínkou ze strany Účastníků či třetích osob ani není povinen své rozhodnutí jakkoli vysvětlovat.

b) Pořadatel při pořádání Soutěže a při vyhodnocení Soutěže jedná v dobré víře, že veškeré informace poskytnuté Účastníky Soutěže (včetně jejich emailové adresy, nebo kontaktního telefonu) jsou pravdivé. V případě, že na základě nepravdivě poskytnutých informací dojde k poškození práv třetích osob, nepřebírá Pořadatel za porušení těchto práv odpovědnost.

10) Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení odborné péče předvídat, zejména události mimo kontrolu Pořadatele, mající vliv na kvalitu či způsob doručení ceny.

b) Ochrana osobních údajů. Pořadatel, který je správcem osobních údajů1, bude nakládat s poskytnutými osobními údaji Účastníků v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v akt. znění a nařízením GDPR2. Poskytnuté osobní údaje v rozsahu zejména jméno, příjmení, email, případně obsah příspěvku, bude zpracovávat Pořadatel, a to za účelem provozu, vyhodnocení a uzavření této Soutěže. Zpracovávání poskytnutých osobních údajů se může dít automatizovaně či jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude Pořadatel zpracovávat po dobu od zahájení Soutěže do doby 1 roku po skončení této Soutěže. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm.

b) GDPR. Předáním osobních údajů pro potřeby Soutěže souhlasí Účastník s tím, že je Pořadatel oprávněn zveřejnit jméno a příjmení Výherců v Soutěži. Pořadatel je oprávněn používat Účastníkem zaslané osobní údaje, včetně jména, příjmení, emailové adresy, které byly uvedeno při odpovědi, za účelem zasílání občasných informací a novinek o činnosti a službách Pořadatele na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Proti tomuto využití svých osobních údajů je každý Účastník oprávněn vznést kdykoli námitku na emailovou adresu canaria@canariatravel.cz či na adresu sídla Pořadatele. Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zveřejněním osobních údajů Výherců v Soutěži je dobrovolný. Pořadatel nebude předávat osobní údaje žádnému smluvnímu příjemci s výjimkou rozesílání občasných obchodních sdělení formou emailu. Pořadatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Účastník má právo požadovat od Pořadatele přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pořadatel neprovádí automatizované rozhodování, včetně profilování. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Pořadatele https://www.canariatravel.cz.

c) Pořadatel je oprávněn v případě podezření na porušení Podmínek Účastníkem nebo v případě skutečného porušení Podmínek Účastníkem, obecně závazných právních předpisů, práv třetích osob či v případě podezření na jednání či skutečného jednání Účastníků v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy třetích osob tohoto Účastníka vyloučit ze Soutěže, a to bez předchozího oznámení. Proti rozhodnutí Pořadatele o vyloučení Účastníka ze Soutěže není přípustný opravný prostředek.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to k datu oznámení takové změny. V takovém případě nové znění Podmínek nahrazuje stávající znění, a to k datu účinnosti nového znění. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit bez náhrady Soutěž na základě oznámení i před datem uvedeným v Soutěžním příspěvku. V takovém případě není Pořadatel povinen provést vyhodnocení Soutěže ani udělit ceny.

e) Tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi Pořadatelem a Účastníkem za trvání Soutěže nebo v souvislosti s ní se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

11) Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21. 5. 2024.

1 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: e-mail canaria@canariatravel.cz, adresa: Horňátecká 481/5, Kobylisy, 182 00 Praha.

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) /, (dále jen „GDPR“). Strana 3 (celkem 3) „Veřejné“